matrix3x3 Member List

This is the complete list of members for matrix3x3, including all inherited members.
determinant() const matrix3x3
FillOrth(double alpha, double beta, double gamma, double a, double b, double c)matrix3x3
findEigenvectorsIfSymmetric(vector3 &eigenvals) const matrix3x3
Get(int row, int column) const matrix3x3 [inline]
GetArray(double *m)matrix3x3 [inline]
GetColumn(unsigned int col) const matrix3x3
GetRow(unsigned int row) const matrix3x3
inverse(void) const matrix3x3
isDiagonal(void) const matrix3x3
isOrthogonal(void) const matrix3x3 [inline]
isSymmetric(void) const matrix3x3
isUnitMatrix(void) const matrix3x3
jacobi(unsigned int n, double *a, double *d, double *v)matrix3x3 [static]
matrix3x3(void)matrix3x3 [inline]
matrix3x3(double s)matrix3x3 [inline]
matrix3x3(vector3 row1, vector3 row2, vector3 row3)matrix3x3 [inline]
matrix3x3(double d[3][3])matrix3x3 [inline]
operator()(int row, int column) const matrix3x3 [inline]
operator()(int row, int column)matrix3x3 [inline]
operator*(const matrix3x3 &, const vector3 &)matrix3x3 [friend]
operator*(const matrix3x3 &, const matrix3x3 &)matrix3x3 [friend]
operator*=(const double &c)matrix3x3 [inline]
operator/=(const double &c)matrix3x3 [inline]
operator<<(std::ostream &, const matrix3x3 &)matrix3x3 [friend]
PlaneReflection(const vector3 &norm)matrix3x3
randomRotation(OBRandom &rnd)matrix3x3
RotAboutAxisByAngle(const vector3 &axis, const double angle)matrix3x3
Set(int row, int column, double v)matrix3x3 [inline]
SetColumn(int column, const vector3 &v)matrix3x3
SetRow(int row, const vector3 &v)matrix3x3
SetupRotMat(double x, double y, double z)matrix3x3
transpose(void) const matrix3x3
~matrix3x3()matrix3x3 [inline]
 All Classes Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Friends Defines